Sisekorraeeskirjad ( Sakala 11 )

Antud sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele Sakala 11, Tallinn, asuva ehitise (edaspidi Hoone) korterite Klientidele ja kasutajatele (edaspidi Kliendid).


KODURAHU

  1. Klientidel on keelatud häirida teisi Kliente (lärmata, mängida valjusti muusikat või muul moel rikkuda teiste Kliente rahu).
  2. Öörahu kestab pühapäevast reedeni vahemikus kell 23:00 – 07:00 ning reedel ja laupäeval vahemikus kell 00:00 – 08:00.
  3. Klientidel võib käia külalisi vahemikus kell 7:00 – 23:00 juhul, kui nende tegevus ei häiri teisi Kliente. Klient vastutab enda külaliste poolt tekitatud kahju eest nagu enda tekitatud kahju eest.
  4. Kliendil on keelatud kasutada korterit muuks kui ajutiseks kasutamiseks (keelatud on igasugune äritegevus, tootmine, koosolekute ja tööalaste kohtumiste korraldamine).
  5. Klient kohustub hoidma lisaks Korterile korda ka Hoones ja seda ümbritseva territooriumi. Keelatud on igasugune kahju tekitamine. Klient kohustub enda järel alati ukse sulgema ning lukustama. Juhul, kui Klient tahtlikult või hooletusest kahjustab Hoonet, Korterit või seda ümbritsevat territooriumi, siis kohustub ta tekkinud kahju hüvitama vastavalt seadusele ja Lepingule. Juhul, kui kahju tekitanud isikut ei õnnestu tuvastada, vastutavad tekkinud kahju eest kõik Hoone Kliendid solidaarselt.

PUHTUSE HOIDMINE

  1. Kliendid kohustuvad hoidma puhtust oma Korteris ning Hoones ja Hoone ühisaladel pärast nende kasutamist.
  2. Kliendid kohustuvad järgima Korteri ja  Hoone hooldusjuhendeid, millest on Kliente teavitatud.
  3. My Apartmentsil on õigus teostada aeg-ajalt kontrolle puhtuse hoidmise ja nõuete järgimise üle. Kontrollist teavitatakse Kliente Lepingus sätestatud korras.
  4. Lepingu lõppedes tuleb korter üle anda puhtana. Lisaks tellib My Apartments lepingu lõppemisel korterile üldpuhastusteenuse vastavalt lepingus sätestatule või kehtestatud hinnakirjale.

 

KOOSELAVAD ISIKUD

  1. Teiste isikute poolt Korteri kasutamine on keelatud.

TURVALISUS

  1. Hoone ja selles asuvad korterid vastavad tuleohutusnõuetele. Hoone üldkasutatavatesse ruumidesse on paigaldatud nõuetele vastavad evakuatsiooniplaanid. Kõik Kliendid peavad Hoonesse kolides nendega iseseisvalt tutvuma.
  2. Turvalisuse tagamiseks tuleb Kliente poolt regulaarselt kontrollida elektriseadmete korrashoidu. 
  3. Mittetöötavad, katkised, valesti kasutatud või puudulikult remonditud seadmed võivad kasutaja elu ohtu seada.
  4. Iseseisev elektritööde või torutööde tegemine ei ole lubatud. Kui Klientel tekib probleeme elektrisüsteemi või torustikuga, siis tuleb pöörduda klienditeeninduse poole.
  5. Tuleohutuse tagamiseks tuleb tule käsitlemisel olla ettevaatlik, järgida õigusaktides sätestatud nõudeid ning vältida võimalike ohuolukordade tekkimist.
  6. Enne korterist/Hoonest lahkumist kohustub Klient kontrollima, et potentsiaalset tuleohtu põhjustavad seadmed oleksid pärast kasutamist välja lülitatud (triikraud, pliit, jne).
  7. Liikumisteedele ja trepikotta ei tohi jätta esemeid, mis võiksid takistada tulekahju korral Päästeameti ligipääsu Kinnistule, Hoonele ja Korterile.
  8. Üldise tuleohutuse ning Hoone tehnosüsteemide korrasoleku tagamiseks teostab My Apartments aeg-ajalt ruumides ja korterites kontrolle. Kontrollist teavitatakse Kliente ette Lepingus sätestatud korras.
  9. Iga ruumi laes on suitsuandur. Kliendil on keelatud andurit iseseisvalt eemaldada või kinni katta. Juhul, kui suitsuanduriga esineb probleeme, siis tuleb kontakteeruda My Apartments esindajaga.
  10. Kliendil on keelatud võimaldada kolmandatele isikutele Hoonesse või korterisse ligipääsu.
  11. Kliendil on keelatud võtta enda valdusesse Hoone ühisaladel olevaid esemeid või muid vallasasju, mis on mõeldud kasutamiseks kõigile Klientidele.

 

JÄÄTMEKÄITLUS

  1. Iga Kliendi kohustus on oma prügi vastavalt konteinerite märgistusele sorteerida.

 

REMONT JA PARANDUSTÖÖD

    1. Iseseisev remonttööde teostamine (sh. seintesse aukude puurimine, seinte värvimine) ei ole lubatud.
    2. Harilik kulumine on Korteri ja sisustuse loomulik kulumine, mis kaasneb eluruumi, seadmete ja sisutuse sihipärase kasutamisega. Hariliku kulumise korral on Klient kõiki seadmeid ja teisi korteri osasid hooldanud vastavalt juhenditele.
    3. Hariliku kulumise hulka ei kuulu Korteri, seadmete ja sisustuse mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kulumine, vead ja sellega kaasnev kahju. Mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kulu eest tuleb tasuda hiljemalt majutamisperioodi lõppemisel. Lisaks tuleb tasuda nii Korterile, seadmetele kui sisustusele tahtmatute ning tahtlike vigastuste tekitamise eest. Sellisteks vigastusteks võivad olla näiteks lõikejäljed köögi tasapinnal, kuuma kööginõu asetamine köögi tasapinnale, mööbli jalgadega põranda kahjustamine, vms. Lisaks loetakse selliste vigastuste hulka seinte, põranda, lae, akende, uste ja teiste korteri osade määrdumiste, täkete, aukude jm taastamiskulud.
    4. My Apartments poolt paigaldatud sisustuse, seadme või korteriga toimunud juhtumist tuleb viivitamatult My Apartmetsi teavitada (täpsem info lepingus).
    5. Juhul kui My Apartments peab Korteris teostama hooldus- või remonttöid mille põhjuseks on Kliendi süüline tegevus on My Apartmentsil õigus esitada Tööde teostamise eest Kliendile arve oma hinnakirja alusel.

 

KORTERI SISUSTUS

  1. Oma mööbli paigaldamine korterisse ei ole lubatud ilma My Apartments eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 

SUITSETAMINE JA MUUDE AINETE TARBIMINE

  1. Hoone on täielikult suitsuvaba. Hoones sees ning Korteris sees on suitsetamine (sh. e-sigareti suitsetamine) rangelt keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades.

 

SISEKORRAEESKIRJA TÄIENDAMINE

  1. Vastavalt vajadusele võib kodukorda lisanduda uusi sätteid. Kliente teavitatakse kodukorra uuendamisest kirjalikult.