Privaatsustingimused ( Kotka 2 )

Maalink OÜ
Sakala 11, 10141 Tallinn, Estonia
Reg nr. 11935774
Tel.+37255553379

MyApartments privaatsustingimused

1. Mõisted
1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on OÜ-l Maalink (edaspidises MyApartments) teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Üürnikud, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on MyApartments Isikuandmeid.
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab MyApartments Isikuandmete Töötlemise põhimõtted. Privaatsustingimused kohalduvad kõigil juhtudel kui Maalink töötleb vastutava töötlejana füüsiliste isikute isikuandmeid oma majandustegevuse raames.
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kavatseb või kes on sõlminud MyApartments ’iga lepingu Kotka 2 asuvate ruumide ajutiseks kasutamiseks või Üürimiseks või on avaldanud soovi kasutada või kasutab muid MyApartments poolt seoses elletooduga osutatavaid teenuseid.
1.6. Leping on MyApartments ja Kliendi vahel sõlmitud Majutusteenuste või Üürileping.
1.7.  MyApartments veebileht on www.myapartments.ee
1.8. Külastaja on isik, kes kasutab MyApartments veebilehte.
1.9. Teenused on igasugused MyApartments poolt pakutavad teenused, peamiselt teenused seoses ajutise majutamisega või eluruumi üürimisega.
1.10. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
1.11. Maalink Andmekaitseametnik on isik, kes järgib MyApartments Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.


2. Üldsätted
2.1. MyApartments on juriidiline isik Äriregistris nimega OÜ Maalink, registrikoodiga 11935774, asukohaga Sakala 11, Tallinn 10141.
2.2. Isikuandmeid võib MyApartments töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik MyApartments töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude MyApartments valduses olevate Isikuandmetega.
2.3.1. Privaatsustingimusi võib muuta ja täiendada.


3. Põhimõtted
3.1. MyApartments lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
3.2. MyApartments eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3. MyApartments kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, milleks on poolte vahel sõlmitud leping, millega Andmesubjekt annab oma nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks;
3.3.2. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.3. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
3.3.4. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.
3.3.5. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.
3.3.6. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslike meetmeid. MyApartmentsk omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.


4. Isikuandmete koosseis
4.1. MyApartments kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
4.1.1. Andmesubjekti poolt MyApartments avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, sünnipäev, isikukood jms);
4.1.2. Andmesubjekti ja MyApartments tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
4.1.3. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
4.1.4. Maalink poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).


5. Isikuandmete koosseis ning töötlemise eesmärgid ja alused
5.1.  MyApartments Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel Töötleb MyApartments isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mis on sätestatud antud tingimustes. Andmesubjekt annab käesolevaga oma nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt sõlmides MyApartmentsiga lepingu.
5.3. Õigustatud huvi tähendab  MyApartments huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb MyApartments Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et MyApartments on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
5.3.1. Eesmärgiga osutada Kliendile teenust parimal viisil ja kõrge kvaliteediga;
5.3.2. Kliendibaasi haldamiseks ja analüüsimiseks, et parandada teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti;
5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. MyApartments kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks, parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
5.3.4. Eesmärgiga kaitsta MyApartments õigusi, millised tal on Kliendi suhtes ning millised ta võib kasutada enda seaduslike õiguste kaitseks;
5.3.5. Kehtivatest õigusaktidest tulenevate enda kohustuste täitmiseks;
5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb MyApartments Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab MyApartments hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.


6. Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele
6.1. MyApartments teeb koostööd isikutega, kellele MyApartments võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla isikud kelle teenuseid MyApartments kasutab majutusteenuste kasutamisel, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt MyApartments juhistele ning kehtiva lepingu alusel.


7. Isikuandmete töötlemise turvalisus

7.1. MyApartments säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt MyApartments poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2.  MyApartments on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.
7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab MyApartments tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib MyApartments kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.
7.4.Kogutud isikuandmete kasutamine: Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente MyApartments tooteuudistest ja kampaaniatest.
7.5.Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega: Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist.


8. Andmesubjekti õigused
8.1. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
8.1.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
8.1.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.
8.1.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
8.1.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
8.1.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
8.1.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.


9. Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine
9.1. Õiguste teostamine:
9.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda MyApartments poole e-posti teel kotka2@myapartments.ee.
9.2. Kaebuste esitamine:
9.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega MyApartments poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
9.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/teenused-poordumisvormid/nouandetelefon.


10. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad
10.1. MyApartments võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
10.2. MyApartments kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
10.3. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
10.4. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.


11. Kontaktandmed ja informatsioon
11.1. MyApartments Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
11.1.1. MyApartments saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadress kotka2@myapartmets.ee.


12. Muud tingimused
12.1. MyApartments on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Maalink Andmesubjekte www.myapartmets.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Maalink veebilehte www.myapartments.ee, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.